Splošni prodajni pogoji

Člen I
Uvodna določila

 1. Ponudnik storitve sistema Piano je gospodarska družba Piano Media d.o.o, Celovška c. 228, 1000 Ljubljana, matična številka: 6060200, DDV id: 77561759, naziv banke: Banka Koper, številka računa: SI56 1010 0005 0205 061, (v nadaljevanju “ponudnik“).
 2. Stranka ponudnika je vsaka oseba, ki ponudniku plača naročnino za dostop do naročniške storitve ponudnika (v nadaljevanju “stranka“).
 3. Za namene teh Splošnih prodajnih pogojev (SPP) izraz sistem pomeni integriran kompleks informacijskih in komunikacijskih tehnologij, ki ga upravlja ponudnik in ki strankam proti plačilu naročnine omogoča dostop do naročniške storitve. (v nadaljevanju “sistem“).
 4. Za namene teh SPP izraz naročniška storitev pomeni dostop do plačljivih odsekov posameznih spletnih strani glede na aktualno ponudbo sistema Piano. Ponudba storitev je objavljena na spletni strani www.pianomedia.si. Dostop prek sistema ponudnika je stranki omogočen proti plačilu naročnine za izbrano naročniško obdobje (v nadaljevanju “naročniška storitev“).
 5. Za namene teh SPP izraz naročnina pomeni denarno vsoto, katero stranka plača ponudniku za dostop do naročniške storitve za določen čas in to glede na aktualno ponudbo sistema Piano (v nadaljevanju “naročnina“).
 6. Za namene teh SPP izraz naprava pomeni kakršnokoli tehnično sredstvo, ki omogoča priključitev na internet (v nadaljevanju “naprava“).
 7. S plačilom naročnine stranka potrjuje svoje soglasje s temi SPP.
 8. Ti splošni prodajni pogoji (v nadaljevanju “SPP“) urejajo vzajemne pravice in dolžnosti med ponudnikom in stranko.

Člen II
Registracija

 1. V procesu prve registracije stranka izbere vrsto naročniškega paketa (tedenski, mesečni, letni), izbere način plačila, vnese svoj elektronski naslov in potrdi, da sprejema predmetne splošne pogoje prodaje. Piano sistem nato na ta elektronski naslov pošlje geslo za dostop v Piano sistem. Geslo lahko stranka po opravljeni prvi registraciji poljubno spreminja.
 2. Ko stranka opravi svojo registracijo, brskalnik na njeni napravi shrani piškotek z njeno prijavno informacijo, ki ji bo omogočila dostop do vseh vključenih spletnih strani medijev. Če se stranka iz sistema odjavi, lahko ponovno prijavo opravi s klikom na Piano vrstico v zgornjem delu katerekoli strani medijskega partnerja ponudnika in sicer tako, da vnese elektronski naslov, ki ga je podala ob prijavi in geslo. Priporočljivo je, da stranka geslo, ki ji je bilo dodeljeno ob prvi registraciji, zaradi varnosti in preprečitve morebitne zlorabe, spremeni. To lahko uredi v njenem uporabniškem računu v sklopu sistema.
 3. Stranka se zavezuje, da bo pri registraciji vpisala popolne in resnične podatke. Navajanje izmišljenih podatkov in izdajanje za tretjo osebo oziroma oddaja podatkov tretje osebe brez njenega dovoljenja je prepovedana in ima ponudnik v primeru ugotovitve ali obstoja suma, da je pri registraciji prišlo do zlorabe podatkov tretje osebe, onemogočiti dostop do naročniških storitev.
 4. V primeru, da stranka ponudniku ne da svojega elektronskega naslova, ima dostop do naročniške storitve samo z naprave, s katere se je registrirala v sistem. V primeru, da stranka želi imeti dostop do naročniške storitve s katerekoli druge naprave, mora ponudniku sporočiti svoj elektronski naslov, na katerega ji ponudnik pošlje kodo za dostop do naročniške storitve. S pomočjo kode za dostop ima stranka dostop do naročniške storitve s katerekoli naprave.
 5. Stranka je v sistem Piano registrirana na podlagi prvega plačila naročnine.

Člen III
Plačilo naročnine in dostop stranke do naročniške storitve

 1. Naročnina na sistem Piano se plačuje vnaprej, za določeno obdobje, ki ga stranka izbere v okviru registracije v sistem in nato v okviru podaljševanja naročniškega razmerja. Cena posameznega naročniškega paketa (tedenski, mesečni, letni) je navedena ob vrsti naročniškega paketa. Vse cene so izražene v evrih in vključujejo DDV, razen kjer je navedeno drugače.
 2. Naročnino je mogoče plačati s pomočjo elektronskega bančništva, plačilne kartice, Paypal-a, bančnega prenosa, monete, preko tretje osebe, ki jo določi ponudnik, ali na drug način, ki ga omogča sistem Piano.
 1. Elektronski račun za dostop do naročniške storitve preko e-pošte lahko stranka prejme na podlagi posebne vloge za izdajo računa, ki jo pošlje ponudniku. Vloga za izdajo se nahaja v okviru uporabniških strani sistema Piano, do katerih ima dostop vsaka stranka posebej. Lahko pa vlogo za izdajo računa stranka posreduje tudi po emailu na naslov info@pianomedia.si.
 2. Stranka pridobi dostop do naročniške storitve takoj, ko ponudnik prepozna plačilo naročnine. Pri plačilu s pomočjo elektronskega bančništva in bančnega prenosa ter drugih načinih plačila, kjer je možen časoven zamik pri opravljenih transkacijah, pridobi stranka dostop do naročniške storitve takoj, ko je plačilo vknjiženo na račun ponudnika in ga ponudnik prepozna, če je račun plačan v skladu z navodili na njem, sicer pa takoj, ko je plačilo ustrezno identificirano. Ponudnik ne nosi odgovornosti za zamik pri omogočanju dostopa, če identifikacija plačila ni bila mogoča zaradi napak pri plačilu, ki so posledica strankinega ravnanja kot tudi ravnanja banke oziroma drugega ponudnika storitev plačilnega prometa, preko katerega je stranka plačilo izvajala.
 3. Ponudnik ima pravico do celotne plačane naročnine in sicer ne glede na to, ali je stranka dejansko koristila naročniško storitev ali ne.

Člen IV
Pravice in dolžnosti ponudnika

 1. Ponudnik preko sistema Piano stranki omogoča dostop do naročniške storitve pod pogoji, navedenimi v teh SPP.
 2. Ponudnik jamči stranki dostop do naročniške storitve le v primeru, ko stranka uporabi kodo za dostop, ki jo je pridobila v okviru naročila na storitev.
 3. Ponudnik ne odgovarja za nemožnost dostopa do naročniške storitve, ki so jo povzročile tehnične lastnosti naprave, s katere dostopa stranka. Med tehnične lastnosti naprave, ki onemogočajo koriščenje naročniške storitve, spada na primer manjkajoča podpora JavaScript-a v napravi stranke ali prepoved polne funkcionalnosti Javascripta v napravi s strani stranke.
 4. Ponudnik ne odgovarja za vsebino in obseg plačljivih odsekov posameznih spletnih strani medijskih partnerjev ponudnika in stranki ne jamči, da bosta med koriščenjem naročniške storitve obseg in vsebina plačljivih odsekov posameznih spletnih strani enaka, kot sta bila na dan registracije stranke ali na dan plačila naročnine.
 5. Ponudnik ne odgovarja za škodo, ki jo je povzročila neprimernost strankine naprave, niti za funkcionalnost ali delovanje te naprave.
 6. Ponudnik ne odgovarja za škodo, povzročeno z zlorabo kode za dostop, ki je bila dodeljena stranki in/ali napravi stranke.
 7. Ponudnik ne odgovarja za neizpolnitev svojih dolžnosti v skladu s temi SPP, če jih ni mogel izpolniti zaradi objektivnih okoliščin višje moči. Za namene teh SPP so okoliščine, ki izključujejo odgovornost, okoliščine, ki niso odvisne od volje ponudnika in na katere ponudnik ne more vplivati.
 8. S sprejetjem teh splošnih pogojev daje stranka ponudniku soglasje, da jo ponudnik preko elektronske pošte obvešča o ponudbah storitev, vključno s promocijskimi ponudbami v zvezi s storitvijo ponudnika, o možnosti nakupa storitve za naslednje obdobje oz. o nujnosti plačila naročnine za naslednje obdobje dostopanja do naročniške storitve, o aktualnih ponudbah storitev. Soglasje je dano tudi za obveščanje ponudnika o produktih in storitvah medijskih partnerjev ponudnika.
 9. Stranka ima pravico to soglasje kadarkoli preklicati in sicer s pisnim obvestilom na elektronski naslov info@pianomedia.si.
 10. Ponudnik ima pravico začasno prekiniti dostop do naročniške storitve in sicer zaradi varnosti, primerov višje sile, odločbe pristojnega organa, za izvedbo opravil in del, potrebnih za obratovanje, revizijo ali vzdrževanje sistema, pri čemer se to ne šteje za kršitev dolžnosti ponudnika. O začasni prekinitvi dostopa do naročniške storitve ponudnik obvesti stranko s pomočjo obvestila, objavljenega na spletni strani www.pianomedia.si, če je mogoče, vnaprej, drugače pa v primernem času, obenem pa objavi tudi razlog in predviden čas prekinitve dostopa do naročniške storitve.
 11. S sprejemom SPP daje stranka ponudniku soglasje za posredovanje njenih podatkov, ki niso osebni podatki (e-pošta, obiskane spletne vsebine dotičnega spletnega medija), medijskemu partnerju, ki je v pogodbenem razmerju s ponudnikom in preko katerega se je stranka registrirala v sistem (skladno s 72/1 in 73 členom ZVOP-1 in 109. členom ZEK).
 12. Ponudnik se zavezuje, da bo vse osebne podatke, ki jih bo pridobil od stranke v okviru registracije naročniškega razmerja, kot tudi na podlagi njene uporabe naročniških storitev varoval v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in da jih brez posebnega soglasja stranke ne bo posredoval tretjim osebam. Varovanje osebnih podatkov je podrobneje opredeljeno v politiki zasebnosti ponudnika in njegovih inetrnih aktih.
 13. Ponudnik lahko v primeru, da stranka krši svoje obveznosti, ki so opredlejene v teh SPP, zlasti pa v primeru, ko stranka kodo za dostop do naročniškega razmerja zlorabi tako, da jo objavi ali odda tretji osebi in tudi v primeru, ko utemeljeno sumi, da dostop do naročniške storitve s pomočjo ene kode za dostop uporablja več oseb, dostop do naročniških storitev onemogoči. V tem primeru ponudnik stranko preko elektronske pošte obvesti o izvedenem posegu in razlogih zanj, stranka pa tudi ni upravičena do refundacije naročnine.
 14. Ponudnik je upravičen v primeru kršitev, opredeljenih v prejšnji točki tega člena, od stranke zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini zadnje naročnine, ki jo je stranka plačala in sicer za vsak opravljen nezakonit dostop do naročniške storitve, ki je posledica dejstva, da je stranka objavila ali omogočila pristop do kode za dostop tretji osebi, ali nezavarovanja kode za dostop in/ali naprave stranke pred zlorabo le-teh s strani tretje osebe. Stranka je dolžna plačati pogodbeno kazen v roku 8 dni od dneva prejema ponudnikovega poziva na plačilo pogodbene kazni. Plačilo pogodbene kazni ne vpliva na ponudnikovo pravico, da od stranke zahteva tudi povrnitev škode, ki mu je  nastala zaradi njenega ravnanja.

Člen V
Pravice in dolžnosti stranke

 1. Naročniško storitev preko posamične kode za dostop lahko uporablja le stranka, ki je naročniško razmerje sklenila, plačala in kateri je bila na podlagi navedenega tudi izdana koda za dostop. Stranka nima pravice deliti kode s tretjo osebo, prav tako nima pravice tretji osebi z izročtvijo kode za dostop ali kakor koli drugače omogočiti uporabo naročniške storitve.
 2. Stranka se zavezuje, da kode za dostop do naročniške storitve ne bo na noben način objavila niti omogočila pristopa do nje tretji osebi. Stranka je dolžna zagotoviti tajnost kode za dostop in zaščito pred zlorabo kode s strani katerekoli tretje osebe.
 3. 3.      Stranka je dolžna v primeru izgube kode za dostop, odkritja njene zlorabe ali suma, da je bila koda za dostop zlorabljena, o teh dejstvih brez odlašanja obvestiti ponudnika. Po prejemu obvestila ponudnik stranki brezplačno dodeli novo kodo za dostop in sicer za obdobje veljavnosti prvotne kode, ki je bila izgubljena, zlorabljena oziroma za katero obstaja sum zlorabe, istočasno pa ima pravico tudi zablokirati dostop do naročniške storitve preko prvotne kode za dostop, ki je bila izgubljena, zlorabljena oziroma za katero obstaja sum zlorabe.
 4. Stranka je odgovorna za vse informacije, prispevke in podatke, ki jih sama objavi na posameznih odsekih spletnih strani v okviru koriščenja naročniške storitve.

Člen VI
Javljanje napak in njihova odprava

 1. Napake in druge težave v zvezi z dostopom do naročniških storitev je stranka dolžna ponudniku sporočiti takoj oziroma najkasneje v roku 10 dni od dneva nastanka napake in sicer preko elektronske pošte na naslov info@pianomedia.si ali s klicem na Piano naročniški center tel št.: 01 777 41 44.
 2. V prijavi napake je stranka dolžna natančno opredeliti vrsto napake in navesti obdobje, v katerem se je napaka pojavila.
 3. V primeru, ko je mogoče napako takoj odpraviti in je napaka tudi odpravljena, ponudnik stranki pošlje na elektronski naslov, s katere je bila poslana prijava napake, zgolj potrdilo o odpravljeni napaki. V primeru, ko odprava napake traja več kot 24 ur od prijave napake, ponudnik stranki pošlje na elektronski naslov, s katere je bila poslana prijava napake, potrdilo o prijavi napake in po njeni odpravi tudi potrdilo o odpravi napake.
 4. V primeru izpada sistema, zaradi katerega stranka nima dostopa do naročniške storitve več kot zaporednih 48 ur kot tudi v primeru, ko je stranka zaradi reševanja napake onemogočena pri uporabi naročniške storitve več kot zaporednih 48 ur in je vzrok napake na strani ponudnika, ima stranka pravico do povračila sorazmernega dela naročnine in sicer za obdobje, ko je bila onemogočena uporaba naročniških storitev. Čas 48 ur se šteje od trenutka izpada sistema oziroma od trenutka prijave napake. Šteje se, da je bila napaka prijavljena, ko prijava prispe na elektronski naslov ponudnika, naveden v 1. točki tega člena. Sorazmerni del naročnine, do povračila katerega je stranka upravičena, se na podlagi njene pisne zahteve obračuna pri naslednji naročnini ali pa stranki povrne na račun, ki ga sporoči ponudniku in sicer v roku 8 dni, ko ponudnik prejme zahtevek in ugotovi, da je utemeljen. Ponudnik o zahtevku stranke odloči v roku 8 dni.

Člen VII
Končne določbe

 1. Komunikacija med ponudnikom in stranko poteka praviloma v elektronski obliki in sicer preko elektronskega naslova ponudnika info@pianomedia.si. Obvestila stranke in upravljavca se štejejo za vročene v trenutku prejema potrdila, da je elektronsko sporočilo prispelo na naslovnikov račun. V kolikor se stranki medsebojno obveščata preko pisemskih pošiljk, se slednje pošiljajo priporočeno, pri čemer se šteje, da je naslovnik pošiljko prejel prvi naslednji delovni dan po oddaji pošiljke na pošto.
 2. V primeru, da katero od določil teh SPP v celoti ali delno postane neveljavno, neizvedljivo ali neučinkovito, preostali del teh SPP ostane veljaven v polnem obsegu. Ti SPP se urejajo in razlagajo v skladu z zakoni Republike Slovenije in spadajo v izključno pristojnost sodišč v Republiki Sloveniji. Ti SPP in vse spremembe teh SPP imajo naravo  pogodbe, sklenjene med ponudnikom in stranko.
 3. Kontrolni organ, pod katerega spada ponudnikova dejavnost, je Tržni inšpektorat Republike Slovenije.
 4. SPP v celem obsegu ureja pravni red Republike Slovenije in sicer tudi v primeru, da stranka ni državljan Republike Slovenije.
 5. Za vse, kar ni posebej urejeno s predmetnimi SPP se uporabljajo določila vsakokratnih veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji, ki urejajo obligacijska razmerja, varstvo potrošnikov, varstvo osebnih podatkov in elektronsko poslovanje.
 6. Za morebitne spore med ponudnikom in strankami, ki bi izvirali iz pogodbenega razmerja, ki ga urejajo predmetni SPP, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
 7. Ponudnik si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev prodaje in se zavezuje, da bo ob vsaki njihovi spremembi oziroma dopolnitvi stranke obvestil na primeren način. Šteje se, da so stranke primerno obveščene na podlagi objave novih splošnih pogojev prodaje na spletnih straneh ponudnika. Stranka ima v primeru, da ne soglaša z novimi SPP, pravico poslati upravljavcu zahtevek za prenehanje dostopa do naročniške storitve. Zahtevo lahko stranka pošlje v roku 15 dni od dneva objave veljavnosti novih splošnih pogojev prodaje oziroma v roku 8 dni od njihove uveljavitve. Z dnem, ki je upredeljen kot začetek uporabe novih SPP, se prenehajo uporabljati predhodnji SPP.
 8. Ti SPP stopijo v veljavo dne 30.01.2012

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.